Navigace

Obsah

Stránka

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 39  odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.

14. 1. 2019 Zobrazit více

Schválená rozpočet na rok 2019

Nově schválený rozpočet na rok 2019

14. 1. 2019 Zobrazit více

Návrh rozpočtu pro rok 2019

+ přidána Zpráva o dílčím hospodaření za rok 2018

26. 11. 2018 Zobrazit více

Audit hospodaření za rok 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření

9. 5. 2018 Zobrazit více

Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2017

V příloze naleznete požadovaný dokument

9. 5. 2018 Zobrazit více

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu za rok 2017

Zveřejněno na úřední desce do 10.4.2018

4. 4. 2018 Zobrazit více

Návrh rozpočtu 2018

Návrh rozpočtu pro rok 2018

29. 11. 2017 Zobrazit více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dokumentace ke zpracování strategické plánu rozvoje pro MAS Polabí


MAS Polabí, o.p.s.

Husovo náměstí 23, 289 22  Lysá nad Labem

( 722 552 484; e–mail : milada.caslavkova@maspolabi.cz)

 

V Ý Z V A

k předložení cenové nabídky k VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU na služby dle §12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Dokumentace ke zpracování strategické plánu rozvoje pro MAS Polabí, o.p.s. Husovo nám. 23 v Lysé nad Labem

 

I. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Veřejný zadavatel:                 MAS Polabí, o.p.s.

Právní forma:                         obecné prospěšná společnost

Zastoupený:                           Mgr. Jiřím Havelkou

IČ zadavatele:                        29415551

Sídlo:                                      Husovo nám. 23, 289 22  Lysá nad Labem

kontaktní osoba:                     Milada Čáslavková

tel. 722 552 484

e-mail: milada.caslavkova@maspolabi.cz

 

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem služeb je zpracování projektové dokumentace k analytickému a strategickému plánu rozvoje  MAS Polabí, o.p.s..

Dokumentace se bude týkat analytické části strategie včetně popisu území, shodné charakteristiky a specifik území. Dokument musí obsahovat:

Základní informace o MAS-identifikaci právnických osob a její orgány, popis místního partnerství a orgány, historii MAS Polabí, zkušenosti  s rozvojem území, definování odpovědnosti za realizaci.

Dále popis zapojení veřejnosti a členů MAS, přehled členů týmu pro přípravu a zpracování strategie, popis a vyhodnocení ISÚ – sledování projektů, aktivit, které mohou naplňovat cíle regionu, jak často budou monitorování probíhat a kdo je bude dělat, jak se budou prezentovat výsledky, atd.

 

Analytická část bude obsahovat:

-vyhodnocení současného stavu, definování negativ a pozitiv území na základě komunitního projednávání

-vyhodnocení současného stavu rozvojového potenciálu

-sběr dar pro vyhodnocení současného stavu, druhy pozemků, hospodářská činnost, kultura, lázně a obecná charakteristika, obyvatelstvo, školství, sociální oblast, sport, zdravotnictví, stravování ubytování, základní služby obyvatelům, řemeslníci, sociální služby, zasíťovanost obcí, dostupnost internetu, místní komunikace, volnočasové aktivity, lesní a vodní hospodářství, obnovitelné zdroje, památky, strategické dokumenty obce, data k zaměstnanosti

-závazná data z oblasti sociální

-data z oblasti ochrany životního prostředí, obnova původních hodnot na těch místech, kde, kde již byla zničena

 

 

Strategická část:

Musí mít oporu ve strategických dokumentech, zejména musí být v souladu se strategiemi vyššího řádu (kraj). Soulad se strategiemi obcí v území působnosti MAS Polabí by měl být projednán komunitně, ve spolupráci se zástupci obcí a organizací. Strategická část musí obsahovat:

 • stanovení vize, cílů a priorit
 • návaznost na jiné strategické dokumenty
 • šetření, zda podobné problémy řeší jinde a zda y bylo možné je řešit takto také u nás
 • integrační a inovativní prvky, včetně zajištění udržitelnosti inovace
 • udržení stávající situace tam, kde to funguje
 • měřitelné indikátory regionu – výstupy, výsledky – kvantifikované a měřitelní indikátory potřeb regionu
 • samostatně je třeba zpracovat část strategie pro území velkoplošných chráněných území

 

Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu §12 odst. 3 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), neboť předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle citovaného ustanovení.

 

 

 

III. ZADÁVACÍ PODMÍNKY

3.1.      Místo plnění: Česká republika. Území Mikroregionu Polabí.

 

3.2.      Předpokládaná doba plnění:

Termín dokončení prací je 31.5.2013.

3.3.  Obchodní, technické a další podmínky nezbytné pro zpracování a podání nabídky:

Cenová nabídka uchazeče bude uvedena na samostatných listech jako cenová nabídka nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky, v korunách českých, v členění:

            cena za PD, studie a rozpoče

jednotková cena za hodinové sazby (účast na veřejných jednáních)

           

 

výše požadované ceny rozdělena na DPH, bez DPH a celkem včetně DPH

 

Faktura za provedené práce, bude vystavena po dokončení ucelených částí se splatností minimálně 30 dnů.

 

3.4.      Požadované kvalifikační předpoklady:

a) Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.

 

3.5.      Lhůta, místo a forma podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek: do 10. ledna 2014, do 1000 hodin

Místem podání nabídek je podatelna v sídle zadavatele – Husovo nám. 23, 289 22  Lysá nad Labem.

Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce, viditelně označené heslem „Neotvírat – ISÚ Mas Polabí“; na obálce bude současně uvedena adresa, na níž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Nabídka bude minimálně obsahovat:

 1. Obsah nabídky
 2. Identifikace uchazeče: jméno/název/obchodní firma, místo/sídlo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán), bankovní spojení s uvedením čísla účtu
 3. Doklady a čestná prohlášení uchazeče
 4. Nabídková cena předmětu zakázky (viz bod 3.3. - požadavek na zpracování ceny)
 5. Návrh smlouvy
 6. Místo a datum vypracování nabídky
 7. Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

 

3.6.      Hodnotící kritéria pro zadání zakázky:

Rozumí se celková nabídková cena s DPH, uvedená v návrhu smlouvy.  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky uchazečů, které splní všechny požadavky stanovené v zadávacích podmínkách a ZVZ, a které postoupí k hodnocení nabídek, budou hodnoceny dle nabídkové ceny a seřazeny podle její výše.

 

V Lysé nad Labem dne 17. 12. 2013

 

Milada Čáslavková

Manažer MAS Polabí


17. 12. 2013 Zobrazit méně

POZVÁNKA na valnou hromadu

Mikroregionu Polabí

11. 12. 2013 Zobrazit více

Stránka