Navigace

Obsah

Komunitní plánování

 • Co to je komunitní plánování?
  Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený:
   
  • na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká
  • na dialog a vyjednávání
  • na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
  Co to je komunitní plánování sociálních služeb?
  • Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů
  • Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb
 
      Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?
 • Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci
 • Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje
 • Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití
 • Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti
 • Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné


           Výsledkem komunitního plánování je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.

Stránka

 • 1

Katalog sociálních služeb

Nový katalog sociálních služeb pro Vás ke stažení

12. 2. 2020 Zobrazit více

Základní popis území Mikroregionu Polabí z hlediska potřeb komunitního plánování sociálních a návazných služeb

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Komunitní plán sociálních a návazných služeb
Mikroregionu Polabí“ s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006547, který je financován z ESF
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

9. 12. 2019 Zobrazit více

Akční plán Mikroregion Polabí 2019

Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí

16. 5. 2019 Zobrazit více

Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí

Komunitní plán sociálních a návazných služeb

Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí

eu

Centrum pro komunitní práci střední Čechy od ledna 2018 realizuje ve spolupráci s městem Lysá nad Labem projekt zaměřený na komunitní plánování, který je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Město vystupuje v projektu jako partner bez finančního příspěvku.

V rámci projektu je zahrnuto území, kde proces plánování v plném rozsahu nebyl realizován. Cílem projektu je proto nastartovat efektivní a udržitelný proces komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných služeb v rámci celého území Mikroregionu Polabí, vycházející z potřeb občanů a možností území. Projekt zohledňuje celé území mikroregionu, které koresponduje s velikostí obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem. Do projektu jsou zapojeny další 2 obce nespadající do ORP (Bříství, Kounice).

Při naplňování cíle je kladen důraz na vyhodnocení současných dílčích zkušeností v území a zkušeností z města Milovice a současně na podporu spolupráce mimo území realizace, pro zefektivnění dostupnosti pomoci lidem nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

Pro zajištění celého procesu bude použita metoda komunitního plánování. Základem je spolupráce všech cílových skupin projektu, tj. uživatelů, zadavatelů, dotčených občanů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejné správy.

Výstupem projektu bude „Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí na období 2020 – 2024" a Akční plány na roky 2019 a 2020. Dále vznikne Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb v tištěné a elektronické podobě a letáky informující o možné pomoci ve 4 životních situacích pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.

O průběhu realizace procesu komunitního plánování budou průběžně zveřejňovány informace na těchto stránkách. Zapojit se může kdokoliv z Vás, níže jsou uvedené kontakty.

 
Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006547
Program: Operační program Zaměstnanost
Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Příjemce: Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Partner: Město Lysá nad Labem


Koordinátorka za CPKP: Petra Dobiášová, petra.dobiasova@cpkp.cz
Kontaktní osoba za město Lysá nad Labem: Tomáš Najmon, tomas.najmon@mestolysa.cz


23. 1. 2018 Zobrazit méně

Stránka

 • 1