Navigace

Obsah

 

Stanovy svazku obcí

Mikroregion Polabí

 

podle § 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

v platném znění

 

Článek I.

Název a sídla členů svazku obcí

 

Město Lysá nad Labem, zastoupené starostou panem Václavem Houšteckým

Sídlo: Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem         IČO : 00239402

 

Obec Jiřice, zastoupená starostou panem Miloslavem Cibulkou

Sídlo: Jiřice 56, 289 22 Lysá nad Labem                     IČO: 00876089

 

Obec Ostrá, zastoupená starostou panem Ing. Janem Hradeckým

Sídlo: Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem                  IČO: 00239585

 

Obec Přerov nad Labem, zastoupená starostou panem Jiřím Benešem

Sídlo: Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov n.L.        IČO: 00239682

 

Obec Semice, zastoupená starostou panem Františkem Novotným

Sídlo: Semice 280 , 289 17 Semice                              IČO: 00239747

 

Obec Stará Lysá, zastoupená starostou panem Vladimírem Vaňkem

Sídlo: Stará Lysá 56, 289 26 Stará Lysá                      IČO: 00239798

 

Obec Starý Vestec, zastoupená starostou panem Ing. Zdeňkem Mocem

Sídlo: Starý Vestec 67 , 289 16 Přerov n.L.                IČO: 0000640590

 

Obec Stratov, zastoupená starostou panem Jaroslavem Mejzrem

Sídlo: Stratov 90, 289 22 Lysá n.L.                             IČO: 00239828

 

 

Článek II.

Název

 

Název svazku obcí je : “Mikroregion Polabí”.

 

Článek III.

 

Sídlo

Sídlem svazku obcí je :  Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

 

 

Článek IV.

 

Předmět činnosti

Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí (jinak další činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění). Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.

 

 

Článek V.

 

Orgány svazku obcí, jednání a podepisování za svazek obcí

 

Orgány svazku obcí jsou :

a) Správní rada

b) Revizní komise

c) Valná hromada.

 

Svazek obcí navenek zastupuje předseda a místopředseda svazku obcí.

 

a) Předseda

Předseda je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v intencích cílů schválených Valnou hromadou. K uzavírání obchodních případů nad 100 000,- Kč do 500 000,- Kč a k uzavírání, změnám a ukončování pracovně právních vztahů je oprávněn jen s předchozím souhlasem Správní rady. K uzavíraní obchodních případů nad 500 000,- Kč je oprávněn jen s předchozím souhlasem valné hromady.

Místopředseda je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v době nepřítomnosti předsedy svazku obcí, a to v rozsahu jeho pravomocí.

 

c) Správní rada

Správní rada je výkonným orgánem svazku obcí. Správní rada má celkem 5 členů, jejími členy je vždy předseda a místopředseda. Správní rada :

rozhoduje o konkrétních opatřeních k zajištění dlouhodobých cílů svazku obcí,

ukládá konkrétní úkoly k zajištění svým členům,

kontroluje plnění povinností a závazků vyplývajících pro jednotlivé členy ze stanov, z usnesení Valné hromady a úkolů, uložených Správní radou,

připravuje podklady pro jednání Valné hromady a rozhoduje o jejím svolání,

rozhoduje o uzavírání obchodních případů nad 100 000,- Kč do 500 000,- Kč,

rozhoduje o uzavírání, změnách a ukončování pracovně právních vztahů,

rozhoduje o udělení pověření k jednání za svazek obcí dalším osobám, maximálně však v kompetencích, náležejících předsedovi.

 

Správní radu svolává předseda nebo místopředseda z vlastního uvážení nebo na žádost jiného člena Správní rady poštou, faxem nebo elektronickou formou (e-mailem), minimálně 10 dní předem, s uvedením programu jednání.

Mimořádná rozhodnutí lze přijmout i mimo řádně svolaná jednání Správní rady, a to získáním písemného souhlasného stanoviska všech členů Správní rady k jednoznačně písemně formulovanému problému, sděleného poštou, faxem nebo elektronickou formou (e-mailem).

Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů (každý člen má jeden platný hlas). V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Správní rada je usnášeníschopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň 3 členové.

K účasti na jednání Správní rady může být řádným členem Správní rady pověřena písemnou plnou mocí jiná osoba, která je členem zastupitelstva členské obce.

Jednání Správní rady se mohou účastnit i hosté bez hlasovacího práva.

 

Z jednání je pořizován zápis, který obdrží všichni členové Správní rady a všichni členové svazku obcí do 7 dnů.

 

d) Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem svazku obcí. Má celkem 3 členy a :

provádí kontrolu hospodaření svazku obcí,

zajišťuje přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem.

volí ze svého středu předsedu, kterého zplnomocňuje k účasti na jednání správní rady s hlasem poradním.

Revizní komisi svolává předseda poštou, faxem nebo elektronickou formou (e-mailem), minimálně 10 dní předem, s uvedením programu jednání.

Revizní komise je usnášeníschopná při účasti všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů (každý člen má jeden platný hlas).

 

Z jednání je pořizován zápis, který obdrží všichni členové Revizní komise a všichni členové svazku obcí do 7 dnů.

 

e) Valná hromada

Valná hromada je vrcholným orgánem svazku obcí. Jejími členy jsou všichni členové svazku obcí. Valná hromada rozhoduje o všech závažných otázkách svazku obcí, zejména :

volí a odvolává předsedu, místopředsedu a Správní radu,

volí a odvolává revizní komisi,

rozhoduje o přijetí dalších členů ,

schvaluje roční účetní uzávěrku a rozpočet na další období,

schvaluje výši členského příspěvku a termín jeho úhrady,

rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí a schvaluje plán činnosti na další období,

rozhoduje o uzavírání obchodních případů nad 500 000,- Kč

rozhoduje o změnách zakladatelské smlouvy a stanov,

schvaluje usnesení.

 

Valnou hromadu svolává předseda nebo místopředseda minimálně jednou za rok v souladu s rozhodnutím Správní rady nebo na žádost třetiny členů svazku obcí písemnou nebo elektronickou formou (e-mailem), a to minimálně 21 dní předem s uvedením programu jednání. Nesvolá-li za těchto podmínek Valnou hromadu předseda ani  místopředseda, má právo Valnou hromadu svolat každý z členů svazku obcí.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů (každý člen má jeden platný hlas). V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň dvě třetiny členů.

K účasti na jednání Valné hromady může být řádným zástupcem člena pověřena písemnou plnou mocí jiná osoba.

Jednání Valné hromady se mohou účastnit i hosté bez hlasovacího práva.

 

Z jednání je pořizován zápis a usnesení, které obdrží všichni členové svazku obcí do 14-ti dnů.

 

Předseda, místopředseda a členové Správní rady a Revizní komise jsou voleni Valnou hromadou z řad členů svazku obcí. Volební období je stanoveno na dva roky, mandátní období je bez omezení.

K podepisování písemností za svazek obcí, jejichž obsah není v rozporu s touto smlouvou a s usnesením orgánů svazku obcí, jsou oprávněni předseda a místopředseda. Podepisování se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu svazku obcí připojuje svůj podpis předseda a místopředseda.

 

 

Článek VI.

 

Právní subjektivita, úprava majetkoprávních poměrů a hospodaření

 

Svazek obcí je právnickou osobou, má způsobilost nabývat práva a povinnosti. Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazku obcí vedeného u  úřadu příslušného dle sídla svazku obcí.

Zdroje příjmů svazku obcí jsou :

řádné členské příspěvky, jejich výše činí 20,- Kč ročně na každého trvale hlášeného občana obce (stav k 1.1. předcházejícího roku) a jsou splatné do 31.5. příslušného roku,

mimořádné členské příspěvky,

příjem z dotací a darů,

příjem z vlastní hospodářské činnosti.

 

Členové vkládají majetek do svazku obcí dobrovolně na základě smlouvy uzavřené mezi členem a svazkem dle příslušných právních předpisů.

Ze jmění svazku obcí budou hrazeny přímé náklady spojené s financováním aktivit, které jsou předmětem činnosti.

Svazek obcí je samostatnou účetní jednotkou se samostatným účtem a účtuje podle účtové osnovy a postupů účtování stanovených právní normou. Ke konci roku vytváří roční závěrku a zprávu o hospodaření. Za vyhotovení roční uzávěrky zodpovídá předseda ve spolupráci se Správní radou a předkládá ji k ověření revizní komisi. Zpráva této komise je nedílnou součástí účetní uzávěrky. Hospodaření svazku obcí podléhá dle § 53 zákona č. 128/2000 Sb. auditu

Pokud by některý z členů překročil své oprávnění z této smlouvy a jednal jménem druhých členů i ve věcech, v nichž k tomu oprávněn není, posuzuje se takové jednání, nedojde-li k jiné dohodě, jako jednatelství bez příkazu, tj. jednatel odpovídá za vzniklou škodu.

Zisk je používán výhradně na rozvoj a investice svazku obcí a není rozdělován mezi členy.

Ztrátu hradí členové svazku adekvátním podílem, odpovídajícím počtu trvale hlášených obyvatel členské obce k celkovému počtu obyvatel v regionu (stav obyvatel k 1.lednu účetního období, ve kterém ztráta vznikla).

 

 

Článek VII.

Členství

Přijetí nových členů do svazku obcí schvaluje Valná hromada. Novým členem může být pouze obec.

Nový člen svazku obcí podepisuje dodatek k  zakladatelské smlouvě a přistupuje k ní i ke stanovám v plném rozsahu.

Nový člen je povinen hradit členské příspěvky počínaje rokem, ve kterém do svazku obcí vstupuje.

Členství zaniká na základě písemné výpovědi, doručené odstupujícím členem předsedovi svazku obcí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, běžící od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Členský příspěvek na rok, ve kterém člen odstupuje, propadá ve prospěch svazku obcí.

Členství automaticky zaniká nezaplacením členského příspěvku, a to do 30.6. následujícího roku po roku, pro který je příspěvek stanoven, pokud příspěvek člen nezaplatí ani na základě písemné výzvy předsedy nebo místopředsedy svazku obcí.

Členství může rovněž zaniknout zánikem právnické osoby.

Přistupující člen není povinen kromě placení členských příspěvků vnést do majetku svazku obcí žádný majetkový podíl.

V případě ukončení členství rozhodne Valná hromada na svém nejbližším zasedání o vypořádání majetkového podílu člena.

 

 

Článek VIII.

Práva a povinnosti členů, kontrola svazku obcí členskými obcemi

 

Mezi práva a povinnosti členů svazku obcí zejména patří:

účastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání orgánů svazku obcí za účelem dosažení co nejefektivnějšího rozvoje území svazku obcí,

dodržovat ujednané dohody, vedoucí k plnění cílů svazku obcí, stanovených Valnou hromadou,

plnit závazky, vyplývající z členství ve svazku obcí, zejména včasně hradit členské příspěvky,

členové jsou povinni vyvíjet v rámci svazku obcí i samostatně svoji činnost v souladu s cíly svazku obcí a tak, jak je v této smlouvě dohodnuto. Současně se zdrží jakékoli činnosti, která by byla těmto cílům na újmu a mohla jejich dosažení ztížit,

členové mají právo kdykoliv nahlížet do účetnictví svazku obcí, vznášet dotazy ohledně hospodaření, mají právo žádat provedení zvláštní účetní závěrky, která musí být provedena do 30 dnů od doručení písemné žádosti,

členové mají právo žádat písemné zprávy o jednotlivých akcích svazku obcí po Správní radě,

každý z občanů členských obcí má právo účastnit se zasedání orgánů svazku obcí a nahlížet do zápisů o jejich jednání a má právo podávat orgánům svazku obcí písemné návrhy.

 

 

Článek IX.

Vznik a zánik svazku obcí

Svazek obcí vzniká podpisem smlouvy o vytvoření svazku obcí (zakladatelské smlouvy) všemi členy. Smlouva o vytvoření svazku obcí je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi členy.

Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazků obcí, vedeného u úřadu místně příslušného dle sídla svazku obcí.

 

Svazek obcí se zrušuje :

na návrh členů - rozhodnutím Valné hromady,

klesne-li počet členů pod tři,

uvalením konkurzu na svazek obcí nebo zamítnutím pro nedostatek majetku,

soudním rozhodnutím.

V případě, že majetek svazku obcí nebude přecházet na právního nástupce svazku obcí, jmenuje Valná hromada likvidátora, který provede likvidaci majetku svazku obcí. Majetek bude rozdělen mezi členy v poměru vnesených majetků jednotlivými členy.

Zánik svazku obcí nastává výmazem z registru svazku obcí vedeného u úřadu místně příslušného dle sídla svazku.

 

 

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy jsou nedílnou součástí smlouvy o vytvoření svazku obcí (zakladatelské smlouvy).

Změny a doplňky těchto stanov schvaluje Valná hromada. Dodatky musí být písemné, přijaté všemi členy svazku obcí. Přijaté změny či dodatky stanov podléhají registraci.

Tyto stanovy jsou vyhotoveny v počtu 11 vyhotovení. Po jednom vyhotovení obdrží každý z členů, zbývající tři vyhotovení jsou použita k registraci na  úřadě (2 vyhotovení) a do archivu svazku obcí (1 vyhotovení).

 

V Lysé nad Labem, dne  30.června 2003